AVLYST: Innkalling til årsmøte 25. mars kl. 18:30

Postet av Stange Sportsklubb den 25. Feb 2020

12. mars: Styret i Stange Sportsklubb har vedtatt å utsette klubbens årsmøte på ubestemt tid. NIF har satt 15. juni som ny frist for gjennomføring av årsmøtet. Vi følger situasjonen og de råd som helsemyndighetene til enhver tid gir. Vi vil derfor komme tilbake med tidspunkt for årsmøtet. 

Originaltekst:

Stange Sportsklubb innkaller til årsmøte på klubbhuset 25. mars kl. 18:30. Agenda og øvrige dokumenter kommer senere.

Årsmøtets oppgaver iht lovnorm for idrettslag:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]        varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker må meldes inn til hovedlagets styre senest to uker før årsmøtet. Sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.