Overganger


Retningslinjer ved overganger - Stange Sportsklubb - ungdom og voksne

Generelt

Syange Sportsklubb ønsker ryddige og åpne forhold internt i klubben når det gjelder overganger, og ønsker å ha et tilsvarende ryddig forhold til andre klubber andre klubber. Følgende regler gjelder

 •   Henvendelse til andre klubber om spillere som Stange Sportsklubb ønsker på prøvespill eller for permanent overgang til vår klubb,  gjøres av overgangsansvarlig eller sportslig leder. 
 • Henvendelse til Stange Sportsklubb - fotball om prøvespill eller overganger til andre klubber skal henvises til overgangsansvarlig og sportslig leder og sendes til  fotball@stangesportsklubb.no . Henvendelsen skal komme fra klubbens offisielle epost, ikke direkte fra et lags trener eller lagleder.
 • Lagledere eller trenere i Stange Sportsklubb - fotball kan ikke henvende seg til andre klubber om prøvespill eller gi tillatelse til prøvespill til andre klubber for egne spillere.

 • Før overgang til Stange Sportsklubb
  • For overgang  gjelder at før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal Stange Sportsklubb - fotball  fra  fotball@stangesportsklubb.nosende skriftlig underretning til spillerens nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. 

   Spilleren er ikke forsikret verken i trening eller annen aktivitet i Stange Sportsklubb uten skriftlig godkjenning fra sin moderklubb.  

   Hvis trener/lagleder blir kontaktet, skal vedkommende kontakte styret på epostadresse:  fotball@stangesportsklubb.noumiddelbart. Ansvarlig i styret vil informere aktuell klubb skriftlig om ønske om overgang.


   Prøvespill

   Ved prøvespill i andre klubber gjelder følgende

   • Stange Sportsklubb - fotball tillater kun prøvespill i andre klubber hvis treningsavgift og medlemskontingent for spiller for de tre siste årene er betalt.
   • Prøvespill i andre klubber tillates for maksimalt en periode på 14 dager.
   • Spiller fra Stange Sportsklubb er KUN forsikret ved prøvespill i andre klubber når tillatelse er gitt skriftlig fra Stange Sportsklubb ved ansvarlig i klubben

   Lagledere/trenere som bli kontaktet av spillere fra andre klubber, kontakter umiddelbart styrets ansvarlig for overganger på  fotball@stangesportsklubb.noslik at regelverket blir fulgt. 

   Trenere eller lagledere i Stange har ikke myndighet til på egen hånd å gå i dialog eller forhandlinger om overganger uten at styret er informert og har godkjent dette. Styret følger opp med aktuell klubb for å gjøre de avtaler som skal på plass rundt en eventuell overgang.


   Selve overgangen

   Alle overganger mellom klubber håndteres elektronisk i FIKS. I Stange Sportsklubb - fotball er det styret som er overgangsansvarlig.  Eventuell kontrakt med ny spiller inngås av ansvarlig i styret.

   Kommer klubbene til enighet om overgang vil ansvarlig i styret bistå lagleder/trener med utfylling og innsending av samtykkeskjema for overgang og betaling av overgangsgebyr. Samtykkeskjema er ett skjema som spiller/dommer og foresatt for spillere/dommere under 18 år, skal signere. Samtykkeskjemaet sikrer at spiller, og foresatte for spillere under 18 år, signerer og dermed aksepterer at spillere  bytter klubb. Samtykkeskjema for overgang kan kun signeres av styreleder eller annen person styret delegerer oppgaven til.

   Spilleren er under karantene fra underskrift av skjemaet og kan deretter ikke spille obligatoriske kamper for noen klubber til overgangen er behandlet og spilletillatelse er gitt til ny klubb.   Overgangsvindu

   Frist for overganger for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år. 

   Dersom ny spiller fra annen klubb skal delta på trening eller treningskamper må det foreligge skriftlig tillatelse fra tidligere klubb og spiller må være innmeldt i Stange SK. Dette for å sikre at forsikringen er gjeldende for spilleren.

   Klubbytte i barnefotball

   I barnefotballen opp til og med 12 år kan spiller fritt bytte klubb. 

   Hvis en spiller under 13 år har deltatt i ungdomsfotballen, vil spilleren være registert i FIKS. Overgang må da gjennomføres etter regelverket for ungdomsfotball.

   Klubbytte ungdom og voksne

   Hvis en spiller har vært inaktiv i to år i FIKS, kan det gjennomføres et klubbytte. Klubbytte gjennomføres på samme måte som ved ordinær overgang, men det krysses av for klubbytte på overgangsskjema. Klubbytte er gratis og gjennomføres av fotballkretsen uten kontakt med tidligere klubb.


   Overganger dommere

   Overgang registreres manuelt av kretsen ved innsendelse av overgangsskjema signert av tidligere klubb og ny klubb.

   Spiller som også er dommer må melde særskilt fra til fotballkretsen hvisen spillerovergang også skal gjelde som dommerovergang.